eyes eyes
image test

נמרוד רטנר, רו"ח*
ביום 21 באוקטובר 2014 פרסמה הנחיה חדשה ע"י רשות המיסים, בקשר למיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/ איגום (להלן: "הנחיה חדשה"). ההנחיה החדשה סותרת את הגישה של רשות המיסים שיש לזקוף שווי שימוש רכב לעובד עם במקרים בהם יש שימוש פרטי ברכב או שיש פוטנציאל לשימוש פרטי. הנחיה החדשה ניתנה בעקבות הסכם פשרה שנחתם בין ארגון סגל המחקר במשרד הביטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה ו-1,970 עובדי רפא"ל לבין החשב הכללי ורשות המיסים, בעניין שימוש פרטי ברכבי מאגר (להלן: "הסכם פשרה"). 
ההנחיה החדשה מהווה שינוי עמדה של רשות המיסים בכל הנוגע למיסוי שווי שימוש ברכב מאגר שנעשה בו שימוש פרטי. ההנחיה החדשה מאפשרת לא לזקוף שווי שימוש רכב לעובד,  אם הועמד לרשות העובד רכב מאגר והרכב נותר בידי בעובד ללילה לצורך חניה באופן חד פעמי  באמצע השבוע ( ימים א' – ד'). במקרים שהעובד לקח את הרכב לביתו  2 – 10  פעמים בחודש, יחויב העובד בשווי שימוש רכב, לפי חלק יחסי משווי השימוש לפי תקנות מס הכנסה.

במזכר זה אסקור את ההבדלים בין ההנחיה החדשה להסכם הפשרה ואלו ראיות דורשת רשות המסים על מנת שהועבד יוכל ליהנות מההקלה שניתנה לו.
תחילה נעמוד על ההבדלים בין הנחיה החדשה להסכם הפשרה. ניתן להיווכח שהנחיה החדשה נותנת הקלה חדשה לעומת הסכם הפשרה. אותה הקלה מאפשרת לא לזקוף שווי שימוש רכב לעובדים שלקוחים את הרכב לביתם באופן חד פעמי לאחר שעבדו מעבר לשעות העבודה המקובלות בעיסוקם.
בהנחיה החדשה, שמאפשרת לעובד לקחת כל חודש באופן חד פעמי רכב מאגר לביתו, לא נאמר שהעובד צריך לעבוד למחרת בבוקר. ישנה אפשרות שהעובד יעשה ברכב המאגר של המעסיק נסיעות פרטיות ארוכות במקום רכבו הפרטי בערב שלקח את הרכב לביתו ולמחרת בבוקר ולא ייזקף לעובד שווי שימוש ברכב , כל עוד שיחזיר את הרכב לחניה של העסק בסוף יום העבודה. הקלה זו סותרת את הגישה של רשות המיסים שיש לזקוף שווי שימוש לעובד עם עשה ברכב שימוש פרטי או שיש פוטנציאל לשימוש פרטי. יש לשים לב שהנחיה אינה מחייבת שהעובד יעבוד מחוץ למקום העבודה הרגיל שלו, אלא שיעבוד רק בשעות לילה, קרי בשעות שמחוץ לשעות העבודה הרגילות שלו בערב.
כמו כן, הנחיה החדשה מאפשרת כמו בהסכם הפשרה, לזקוף שווי שימוש רכב יחסי בהתאם לימים שבהם העובד לקחת את הרכב לביתו.
הנחיה מפרטת באלו תנאים המעביד והעובד צריכים לעמוד על מנת ליהנות מאותה הקלה. כל התנאים חייבים להתקיים ביחד.
להלן התנאים :
1. הועמד לרשות העובד רכב מאגר (לרבות חניית ללילה בחניית העובד) במהלך חודש קלנדרי מספר ימים מוגבל שאינו עולה על עשרה ימים, וכן מספר ימים מוגבל במהלך שנה קלנדרית שאינו עולה על מאה ימים.
2. לא הועמד לרשותו של העובד רכב אחר באותו חודש ( אין לו רכב צמוד).
3. לא מדובר ברכב המוצמד לעובד אלא רכב מאגר המיועד לפעילות שוטפת.
4. הרכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבד (החל מתום יום העבודה המלא של העובד בתום פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע והסתיים לאחר שעות העבודה הרגילות או מחוץ למקום העבודה הקבוע ביום המחרת הדורשת יציאה לעבודה לפני שעות העבודה הרגילות). הרכב יוחזר למחרת בבקר למקום העבודה הקבוע למעט אם נדרש לפעילות כאמור לעיל למחרת.
5. הרכב מועמד לרשות העובד באופן אקראי ולא שיטתי בשל צרכי עבודה ואף על פי אישור של הגורם המוסמך במקום העבודה.
6. הרכב לא נמצא אצל העובד החל מסוף יום ה' ועד יום א', בחגים, בשבתון, ימי חופשה, ימי מחלה או בכל יום היעדרות אחר של העובד.
כמו כן ההנחיה החדשה מחייבת שמהעביד יקיים רישום ותיעוד באשר לקיום התנאים המפורטים בהנחיה החדשה. 
ההנחיה החדשה  אינה מפרטת כיצד המעביד צריך לערוך רישום ותיעוד כדי להוכיח בבוא העת לרשות המיסים כי הוא זכאי להקלות שנקבעו בהנחיה החדשה. 
לפי דעתי המקצועית הרישום והתיעוד יהיה בהתאם לכללים שנקבעו בפס"ד מעלה אדומים , התנאים הינם כדלקמן:
1. קביעת נהלים של השימוש ברכבי מאגר.
2. עריכת מעקב ובקרה של המעסיק על השימוש ברכב המאגר זאת על ידי ביקורת מדגמית.
3. ביצוע אכיפה על ידי המעסיק לבחינת אמיתות תוכנם של יומן הרכב, והערות לנוהג ברכב כאשר מתגלה רישום לקוי.
4. קיומם של מכשירי איתור ברכבים שנועד לצורך פיקוח וביקורת מדגמית ואקראית על פעילות הדיווח של הנוהגים בכלי הרכב.
5. גורם אובייקטיבי המפקח על יומן הרכב ובודק את העניין.
6. פירוט של כל הנסיעות המתבצעות ברכב במשך היום.
7. ביצוע רישום מפורט של כל הנסיעות העסקיות ברכב, הכולל בין היתר: פירוט של שעת התחלה ושעת סיום נסיעה, מס' ק"מ (לגבי מונה הקילומטרז', אפשרות בדיקה שנסיעה שהסתיימה במונה מסוים והנסיעה העוקבת מתחילה במספר מונה זהה), יעד, מטרה.
לסיכום רשות המסים מאפשרת לסתור את הגישה שלה בקשר לזקיפת שווי שימוש לעובד עם עשה ברכב שימוש פרטי או שיש פוטנציאל לשימוש פרטי במקרים מסוימים. סתירה זאת מתאפשרת עם העובד והמעסיק עמדו במספר תנאים המוזכרים לעיל שהחשוב שבהם, שרישום הנסיעות  יעשה על ידי יומן רכב ממוחשב בשילוב תוכנה ייעודית אשר תדע להצליב את אותם נתונים מיומן הרכב הממוחשב  ליומן הנוכחות של העובדים.


* נמרוד רטנר, רו"ח מתמחה במיסוי הוצאות אחזקת רכב ומיסוי שווי שימוש ברכב,  ומכהן כסמנכ"ל הוצאה מוכרת בע"מ, המשווקת את השירות של יומן רכב ממוחשב, לחישוב שווי רכב כלכלי בגין השימוש הפרטי ברכב


שלח לחבר    גירסה להדפסה
     

 
צור קשר |
  SaveTax